An Ultra-fast and Low-power Design of Analog Circuit Network for DoG Pyramid Construction of SIFT Algorithm

Zheyu Liu, Fei Qiao, Qi Wei, Xinghua Yang, Yi Li, Huazhong Yang
Dept.of Electronic Engineering, Tsinghua University